RUSH FACTORY OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen

 

Rush Factory Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 28.9.2020

Rush Factory Oyj:n 28.9.2020 Turussa pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Päätökset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan viimeistään 12.10.2020 lähtien yhtiökokouksen pöytäkirjasta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rushfactory.fi/sijoittajille/yhtiokokous.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat vuoden 2019 aikana toimineet Juhani Salo, Heidi Mannila, Riku Räsänen, Juho Ylimäki ja Mika Ali-Rantala sekä toimitusjohtajana Markus Niemelä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

Osingonmaksu

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastaja

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä. Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Juho Ylimäki, Markus Niemelä, Marko Riionheimo ja Tero Vuorinen.

Lisäksi päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 6000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 4000 euroa vuodessa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen. Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 100 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

Hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön hallitus piti heti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Ylimäki.