RUSH FACTORY OYJ

TIEDONANTOPOLITIIKKA

Tämän tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä tiedottamiseen sekä muuhun ulkoiseen viestintään liittyvät toimintatavat, joita Rush Factory Oyj noudattaa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan ja sen mukaisten toimintatapojen tavoitteena on varmistaa muun ohella, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen kuten pörssitiedottaminen täyttää siihen soveltuvat arvopaperimarkkinaoikeudelliset ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset. Tiedottamisen toimintatavoilla toteutetaan myös yhtiön keskeisiä tiedottamisen periaatteita, joita ovat oikea- aikaisuus, samanaikaisuus, jatkuvuus ja läpinäkyvyys. 

Tiedottamista koskeva päätöksenteko ja sen valmistelu 

Tiedottamista koskevissa asioissa, mukaan lukien mitä tiedotetaan ja milloin, päätösvalta on toimitusjohtajalla ja hallituksen päättämissä asioissa hallituksella. 

Jos on tarpeen tarkistaa, onko yhtiöllä tiedonantovelvollisuus, siitä konsultoidaan ensisijaisesti Hyväksyttyä Neuvonantajaa ja tarvittaessa ulkoista juristia tai pörssiä.

Taloudelliset raportit ja niihin liittyvät mahdolliset täydentävät materiaalit laatii kaupallinen johtaja, ja yhtiötiedotteet niihin liittyvine täydentävine materiaaleineen laatii kaupallinen johtaja, yhdessä talousorganisaation ja liiketoimintajohdon kanssa ennen luonnosten esittämistä päätettäviksi toimitusjohtajalle tai hallitukselle. 

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportit ja tiedotteet hyväksyy hallitus ja sisäpiiritiedon julkistamiseen ja muuhun tiedottamiseen liittyvät tiedotteet hyväksyy tavallisesti toimitusjohtaja tai hänen varamiehenään kaupallinen johtaja. Lehdistötiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja tai hänen varamiehenään kaupallinen johtaja.

Tiedotteet laaditaan mahdollisimman nopeasti ja, aina kun mahdollista, etukäteen laadittujen luonnosten pohjalta. 

Tiedonantopolitiikassa on otettu huomioon sovellettavien lakien, muiden määräysten sekä pörssin sääntöjen vaatimukset.

Yhtiön hallitus on 15.8.2018 hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan, ja sitä päivitetään tarvittaessa.